KVKK

Kırdemir

KVKK

Kullanıcı Şartları

Bu internet sitesine erişim ve kullanım KIRDEMIR KIRIKKALE DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC A.Ş. şirketi tarafından yürütülmekte olan www.kirdemir.com.tr’ın ilgili olduğu sektörler üzerine farklı bilgi ve faaliyetler sağlamak için tasarlanmış bir internet sitesidir. Kullanıcının görebileceği içerik, Kırdemir’da sunulan ürünler ve hizmetler hakkında bilgi almakla ilgilenen kişiler ve/veya şirketler içindir. www.kirdemir.com.tr internet sitesine erişim, ziyaretçiler tarafından bu Feragatnamenin önceden okunması ve kabul edilmesine tabidir. Bir ziyaretçi olarak internet sitesine erişirken ve kullanırken, erişim zamanında yayınlandığı şekilde bu Feragatnameyi tamamen ve koşulsuz bir şekilde kabul ettiğiniz anlaşılmaktadır. Eğer Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, bu siteye girmeyiniz ve siteyi kullanmayınız. Ziyaretçi bu siteye erişimin özgürce, bilinçli olarak ve tamamen kendisinin sorumluluğu altında olduğunu açıkça ve hiçbir tereddüt olmadan kabul eder ve erişimin önerildiği her durumunda bu belgeyi tümüyle okumalıdır çünkü belge değiştirilebilir.

Kırdemir ziyaretçilerine, içerdiği bilgilerin hazırlığı sırasında dikkatli olunmuş olsa da hatalar ya da yanlışlıklar içerebileceğinin anlaşıldığı bir internet sitesi sunar. Ziyaretçi, bir ziyaret sırasında veri ve bilgilerin yanlışlıklar, hatalar içerebileceğini ya da güncellenebileceğini varsayar, bilir ve kabul eder. Bu bağlamda ziyaretçi, doğrulamasını yapmadan ekonomik sonuçları olacak kararlar vermek için bu gibi veri ve bilgileri kullanmamalıdır. Kırdemir internet sayfası içeriğini güncelleme, geçici ya da kalıcı olarak ulaşımı ortadan kaldırma, sınırlandırma, engelleme, internet sitesinin sunumunu, yapısını, yerini ve hüküm ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar, sitenin geçerliliğini garanti etmez.

Gizlilik Anlaşması

Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları

Bu internet sitesindeki tüm içerikler (hiçbir kısıtlama olmadan yazıları, grafikleri, logoları, tuşları, ikonları, veri tabanlarını, görselleri, sesleri ve görüntüleri içerir) KIRIKKALE DEMİR ÇELİK SAN.TİC.AŞ.   ve ortakları ya da içerik sağlayıcılarına aittir. İnternet sitesindeki tüm içeriklerin derlenmesi (yani koleksiyonu, düzenlemesi ve birleşimi) Kırdemir’ın mülküdür, kullanılan tüm yazılımlar ise Kırdemir ya da onun yazılım sağlayıcısı tarafından teliflidir. Yukarıda bahsi geçenlerin tamamı milli ve uluslararası fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Kırdemir’ın yetkilendirmesi olmadan bu bilgilerin (internet sitesinin tasarımı, düzenlemesi ve düzeni de dahil olmak üzere) üretimi, değiştirilmesi, kopyalanması, kullanımı, dağıtımı, pazarlanması, umuma iletimi ya da başka şekilde kullanılması fikri mülkiyet üzerine mevcut mevzuatın ihlalidir. Bu internet sitesinin bilgi ve içeriğine erişim, fikri ya da sınai mülkiyetten kaynaklanan hiç bir haktan vazgeçildiğini, izin verildiğini ya da devredildiğini ifade etmez.

Çerez Politikası

Sorumluluk Muafiyetleri (Feragatname)

Bu internet sitesi Kırdemir tarafından yasal olarak elde edilmiş iç ve dış kaynakların oluşumuyla iyi niyetle hazırlanmıştır ve mevcut durumunda Ziyaretçilere sunulmaktadır ve hatalar ya da yanlışlıklar içerebilir. Kırdemir bu internet sitesinde ya da işlem yaptıkları sitede ya da bu sitede bulunan metin bağlantıları (bağlantılar) ile erişilen kendi yasal feragatnameleri ve gizlilik ilkeleri bulunan üçüncü parti internet sitelerinde bulunan bilgi, içerik, yazılım, malzeme ya da ürünlerden ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir. Özellikle Kırdemir bu siteyi etkileyen hizmet kesintisinden kaynaklanan direk ya da dolaylı kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir. Kırdemir doğruluk, güncelleme ve/veya hiçbir türden veri ya da bilginin eksikliğinden (tamamen ya da kısmi) kaynaklanan sorumluluk kabul etmez ve üçüncü parti internet sitelerinden sağlanan içerik, veri ya da bilgiler için de sorumluluk kabul etmez. Aynı zamanda Kırdemir ziyaretçinin kullanımından kaynaklanan, güvenli olmayan ya da eski tarayıcı kullanımından kaynaklanan, tarayıcıda kimlik kodları kullanımından ya da şifrelerden ya da depolama aygıtlarının kullanımından kaynaklanan ya da arızalardan kaynaklanan hasar, hata ya da yanlışlıklardan dolayı sorumlu değildir. Kırdemir internet sitesinde virüs bulunmamasına özen gösterir, ancak yabancılar tarafından virüs ya da başka etkenlerin sokulmadığına dair garanti vermez, yani, sistem ya da kullanıcı dosyalarını değiştirebilecek olan virüs ya da diğer etkenlerin varlığından ortaya çıkan hiç bir türdeki hasardan sorumlu değildir.

Erişim Koşulları Alanı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıdır. Ziyaretçiler erişimden kaynaklanan ilişkileri yöneten Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını açık şekilde kabul eder. İnternet sitesine erişimden ortaya çıkan her türlü anlaşmazlığın çözümü için Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Ziyaretçiler tekabül edebilecek olan diğer tüm genel ya da özel yetki sınırlarından feragat ederler.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kırdemir tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kırdemir tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

VERİ SORUMLUSU’NUN;

Unvanı: Kırıkkale Demir Çelik San. Tic. ve A.Ş.

İnternet Adresi : www.kirdemir.com.tr

Telefon Numarası : 0 318 333 06 60

E-Posta Adresi : ik@kirdemir.com.tr

KEP Adresi : 

Adresi : Hacı Hidayet Doğruer Mah. Sanayi Cad. No:17 Bahşılı / KIRIKKALE

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak kamera sistemleri kapsamındaki kişisel veriler şu amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Hizmet sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,
 • Yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve takibi yoluyla kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında 7 gün 24 saat kamera sistemleri vasıtasıyla temin edilebilmektedir. İşyerinde kamera sistemlerinin bulunduğu bölümlerde KVKK bilgilendirme görselleri bulunmaktadır.

Kişisel veriler, şirket faaliyetlerinin sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kamera sistemlerine ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; güvenlik hizmetinin dışarıdan alınması halinde hizmet sunucusu üçüncü kişilere ve hukuken yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

    Web             : www.kirdemir.com.tr

    @-mail         : ik@kirdemir.com.tr

    Tel                 : 0 318 333 06 60 / 0 318 222 0 202

    Fax               : 0 318 333 03 18

    V.D.             : Başkent

    V.N              : 5570615262

    Mersis           : 0557061526200010

    Adres (Fabrika)    : Hacı Hidayet Doğruer Mah. Sanayi Cad. No:17   Bahşılı / KIRIKKALE